Depression

Vad är depression?

Alla har upplevt nedstämdhet någon gång. Symtom som nedstämdhet, ångest, håglöshet, självkritik, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter kan vara tecken på depression. Liknande symtom kan uppstå som en naturlig reaktion på händelser i livet som sjukdom, dödsfall, eller separationer. Depression
är folksjukdom som ökar i vår tid och som innebär ett stort lidande för den drabbade.

Någon klar gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression finns inte, men vid depression är besvären varaktiga och gör det svårt att fungera i vardagen. De flesta som har depression vet inte om det själva, utan söker hjälp för annat som smärtor eller sömnproblem.

Hur vanligt är depression?

Depression är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i västvärlden. Ungefär en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor blir någon gång i livet deprimerade. Depressionerna ökar dessutom, även bland yngre människor. Vanlig nedstämdhet är ännu vanligare och drabbar de flesta människor någon gång i livet.

Depressiva tillstånd

Egentlig depression är den vanligaste formen av depression, och kan vara lindrig, måttlig, eller svår. Vid en lindrig depression klarar man att utföra vardagssysslor som att arbeta. Vid en måttlig depression kan man inte sköta
arbete eller vardagsliv. Vid en svår depression är självmordstankar vanliga, och personen kan ha svårt att bry sig om grundläggande behov som att äta eller dricka. Antidepressiva läkemedel, kognitiv beteendeterapi och elbehandling är behandlingsmöjligheter vid depression.

Dystymi är mildare än egentlig depression,
och kallas ibland för sjukligt svårmod.

Utmattningsdepression är en form av depression som utlösts av stress, vanligen i 
arbetslivet. Utmattningssyndrom har bara vissa av de typiska tecknen för egentlig depression, men olika tecken på stress finns, som yrsel, huvudvärk och hjärtklappning.

Bipolär depression är ett tillstånd tillstånd i Bipolär sjukdom och skiljer sig från vanliga depressioner på flera sätt, läs mer om Bipolär sjukdom här). Det är viktigt (men svårt) att se skillnad på bipolär depression och vanlig depression då behandlingen ofta är annorlunda.

Årstidsbunden depression brukar återkomma år från år under hösten eller vintern. Den årstidsbundna depressionen är en reaktion på det minskade dagsljuset under hösten och vintern. Ljusbehandling är en effektiv behandling vid denna typ av depression och att vara utomhus i dagsljus är också effektivt. Även antidepressiva läkemedel kan ges.

Källa: Infoteket